Endring i renovasjonsforskrift for SHMIL – Høring

Det er Renovasjonsforskriften med de tilhørende retningslinjene som sier noe om forpliktelsene både SHMIL og kundene har når det gjelder innsamling og behandling av avfall. Det er eierkommunene gjennom kommunestyrene som til slutt vedtar Renovasjonsforskriften som er felles for alle eierkommunene i SHMIL. For å nå myndighetene og EU sine krav om at større del av avfallet skal resirkuleres til nye produkter, har SHMIL satt i gang et arbeid for å se på innsamlingsordningene på nytt. I den forbindelse har det vært nødvendig å revidere renovasjonsforskriften.

De største endringene:

  •  Campinvogner/biler som er permanent oppsatt mer enn 3 måneder pr år skal også regnes som fritidsbolig.
  • SHMIL skal gi uttale til planforslag i reguleringsplaner som omfatter ut-bygging av boliger. Innspill angående renovasjon skal skje i forbindelse med kommunens behandling og før endelig vedtak
  •  Forskriften slår fast at SHMIL er tildelt enerett til levering, oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall og fritidsrenovasjon til selvkost, jfr forurensningsloven § 34 og det til enhver tid gjeldende selvkostregelverk.

For øvrige endringer og detaljer vises det til dokumentene som er lagt ut i saken og som finnes nederst på denne  siden.

Slik kan du gi en høringsuttalelse:

Siden Renovasjonsforskriften skal behandles i alle eierkommunene er høringen lagt ut i alle kommunene som eier SHMIL. I listen under finner du hvor i din kommune du kan finne saksdokumenter både på nett og på papir. Du kan selvfølgelig også gi din høringsuttalelse direkte til SHMIL. Da sender du en e-post til post@shmil.no og merker den med “Høring Renovasjonsforskrift”. Du kan også sende den pr post til: SHMIL IKS, Åremvegen 99, 8664 Mosjøen.

Høringsfristen er 5. mars 2020

De saksdokumentene som følger med saken er:

  1. Revidering av SHMILs Renovasjonsforskrift – saksframlegg
  2. Renovasjonsforskrift – utkast til revidering
  3. Retningslinjer til renovasjonsforskriften
  4. Protokoll fra Representantskapsmøte 14. november 2019

 

Her finner du saksdokumenter i din kommune:

Kommune På nett Fysisk papir
Alstahaug https://www.alstahaug.kommune.no/hoering-endring-av-renovasjonsforskrift-og-retningslinjer.6275235-414998.html
Brønnøy http://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/teknisk-bolig-og-eiendom/renovasjon-og-avfall/horing-renovasjonforskriften-shmil/ Fåes ved henvendelse til kommunens servicekontor.
Dønna
Grane www.grane.kommune.no De fysiske dokumentene blir tilgjengelig for publikum i Servicetorget
Hattfjelldal https://www.hattfjelldal-kommune.no/hoering-foreslaatte-endringer-i-renovasjonsforskriften-for-shmils-eierkommuner.6277382-206968.html Papirene får ved henvendelse til servicetorget
Herøy www.heroy-no.kommune.no Utleveres på servicekontoret: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.   post@heroy-no.kommune.no Telefon: 750 68 000.
Leirfjord https://www.leirfjord.kommune.no/hoeringer.5776643-355942.html Innbyggerne kan få dokumentene ved å henvende seg til Servicetorget på kommunehuset (Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord).
Sømna www.somna.kommune.no Får ved henvendelse til servicetorget.
Vefsn https://www.vefsn.kommune.no/hoering-foreslaatte-endringer-i-renovasjonsforskriften-for-shmils-eierkommuner.6276916-413022.html Får ved henvendelse til servicetorget.
Vega www.vega.Kommune.no Servicekontoret
Vevelstad www.vevelstad.kommune.no En kopi av høringsdokumentene kan også fås i resepsjonen på Rådhuset.