SHMIL og Retura Shmil støtter årets TV-aksjon

468x300-banner_digital-boessebaerer_key-visual

SHMIL og Retura Shmil ønsker å bidra i årets TV-aksjon som har fokus på plast i havet. I den anledning har vi avtalt et samarbeid med alle våre eierkommuner om en aksjon der innbyggerne oppfordres til å plukke søppel i sitt nærmiljø og vi dekker kostnader og betaler inn til aksjonen ut fra deltakelse i den enkelte kommune.

Siden det i år ikke er mulig å gå rundt med ordinære bøsser, ønsker vi å få til en aktivitet som befolkningen kan delta på i tillegg til å gi penger digitalt. Dette går ut på at SHMIL og Retura setter ut en container i hver kommune. På aksjonsdagen oppfordres folk til å ta med seg en pose og plukke søppel langs gater og stier i nærområdet. Dette avfallet leveres til containeren i et tidsrom på aksjonssøndagen. Representanter for kommunen registrerer hvor mange som deltar i plukkingen og melder dette inn til SHMIL i etterkant. SHMIL og Retura Shmil vil så betale inn til TV-aksjonen i den enkelte kommune basert på hvor mange som har vært med å rydde. På denne måten blir det en slags konkurranse mellom kommunene hvor mange som rydder.

Vi ønsker å skille mellom den ordinære strandryddingen som SHMIL allerede har midler for å håndtere fra Miljøverndepartementet, og denne aksjonen. Strandryddeavfallet kan leveres hele året. Denne gangen ønsker vi å fokusere på det avfallet som før eller senere havner i havet dersom det ikke blir tatt rede på. SHMIL og Retura Shmil tar kostnadene med håndteringen av dette herreløse avfallet, samt utsett og innkjøring av containere. Dette blir en del av det bidraget vi gir til aksjonen.

For å se hvor og når du kan levere avfallet, må du gå inn på hjemmesiden til din kommune og se hvor container er plassert og tidsrommet det kan leveres. Vi håper på et stort engasjement og håper mange tar med seg en pose på søndagsturen. Samtidig oppfordrer vi til å gi til årets TV-aksjon slik at vi får gjort tiltak der plastforurensingen til havet er størst.