EcoPro as er tildelt ny enerett for behandling av matavfall

Ecopro har omvandlet matavfall og slam til gjødsel og biogass i 12 år og fremstår i dag som en av de fremste biogassfabrikkene i Europa.

Biogassen benyttes i dag som drivstoff til bussene i Trondheim og gjødsel leveres til lokalt landbruk og erstatter store mengder mineralgjødsel.

Som eier av Ecopro har SHMIL IKS tildelt Ecopro enerett for 20 år. Dette for å sikre innbyggerne forutsigbare og bærekraftig løsninger for matavfall og slam.

Representantskapet i SHMIL behandlet saken i møte 20. november 2020 i sak 22/20 og gjorde følgende vedtak:

  1. Ecopro tildeles enerett for 20 år til å behandle våtorganisk avfall fra husholdningen som kommunene har tildelt SHMIL.
  2. Løsning med transportutjevning og lik transportkostnad for alle leverandører uavhengig av avstand til Ecopro videreføres.
  3. Det forutsettes at Ecopro AS følger gjeldende lover og regler for mottak og behandling av avfallet og at selvkostprinsippet følges.
  4. Hvis det er hensiktsmessig for leverandøren og Ecopro, åpnes det for at våtorganisk avfall fra husholdningen skal kunne leveres til virksomheter basert på regionale initiativ og etableringer.
  5. Det forutsettes at mer enn 80% av eierne tildeler enerett for 20 år før vedtaket gjøres gjeldende.
  6. Enerettstildelingen gjelder i 20 år med virkning fra 1.1.2020 og tidligere tildelt avtaler om enerett termineres.