Endring av renovasjonsforskrift SHMILs eierkommuner – høring

Det ble startet en prosess for å endre renovasjonsforskriften I 2019. Forskriften ble da behandlet I Representantskapet på høsten og deretter lag tut til høring. Det kom inn en del høringsuttalelsen som I hovedsak gikk på innføring av fritidsrenovasjon for camingvogner og -biler som star fast oppstilt mer enn 3 måneder pr år.

Like i forkant av at representantskapet skulle behandle saken, ble verden rammet av en pandemi og saken ble utsatt fordi man ikke kunne ha fysiske møter.

SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen endringer I forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene vi fikk inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med saken når den kommer opp i styret og Representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill.

Høringsfristen settes til: 17. september 2021 og høringsuttalelser sendes postmottak til din kommune eller til post@shmil.no.

De viktigste endringene:

 • Gjennomgående: Gjenbruksstasjon erstattes med gjenvinningsstasjon. Dette er for å standardisere begrepene i avfallsbransjen. Gjenvinningsstasjon er valgt som begrep og SHMIL har tilpasset seg denne standarden.
 • § 2: «Som fritidsbolig regnes også campingvogn/bil som er permanent oppsatt mer enn 3 måneder pr år.» Tas inn fra retningslinjene til forskriften for å presisere at også disse er omfattet av fritidsrenovasjon.
 • § 2: Definisjon av bringeabonnement. Dette er et nytt punkt i forskriften som tidligere har stått i retningslinjene.
 • § 4: Nytt punkt: «SHMIL skal gi uttale til planforslag i reguleringsplaner som omfatter ut-bygging av boliger. Innspill angående renovasjon skal skje i forbindelse med kommunens behandling og før endelig vedtak» Dette tas med for å gi SHMIL mulighet til å komme med innspill til utforming av renovasjonsløsninger ved utbygging av nye boligområder.
 • § 5: Tildeling av enerett. – Dette er beskrevet i veileder om tildeling av enerett utarbeidet av Avfall Norge og ligger som et bilde nederst i saken.Begrepet enerett er tatt inn i forskriften for å dokumentere at SHMIL er tildelt slik enerett.§ 5: «og forlates i lukket og i oppreist tilstand.» Fjernes da renovatørene ofte må legge dunkene ned dersom det er vind.
  • § 9: «Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til en fast tømme-plan. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet eller innsamlingsordning.» Dette endres fordi SHMIL ser at papirmengdene går drastisk ned som en følge av digitaliseringen som skjer i samfunnet. Vi ønsker derfor å ha mulighet for å innføre en bringeordning for papir i stedet for at papiret hentes hjemme hos abonnenten som i dag. Papir vil da kunne leveres på returpunkter på samme måte som papp-, glass- og metallemballasje.
 • § 10: Det tas inn i forskriften at «Renovasjonsruta kun skal følge offentlig vei». Dette har vært praktisert hele tiden og står i retningslinjene, men man ønsker å ta dette inn i forskriften. Det presiseres også at som offentlig vei regnes vei som vedlikeholds av det offentlige. Det er også satt inn følgende: «SHMIL kan av sikkerhetsmessige eller samfunnsøkonomiske årsaker bestemme at veier ikke skal kjøres. Abonnenter langs slike veier blir automatisk bringeabonnenter og følger SHMILs gebyrsatser for disse. Dette for å sikre ivaretakelse av avfallet.» Dette fordi det er enkelte veier som hele eller deler av året ikke er forsvarlig eller mulig å kjøre med renovasjonsbil. Det kan også være samfunnsøkonomiske årsaker som ligger bak at en vei ikke kjøres.
 • § 13: Endres til : «Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle tar stilling til hvorvidt det skal begjæres tvangssalg». De fleste kommuner har delegert dette til SHMIL.
 • § 13: Nytt: «Dersom feil i fakturagrunnlaget har ført til at abonnenten har betalt for mye eller for lite gebyr, kan forholdet avregnes for inntil 3 år tilbake i tid, jfr. foreldelsesloven.» Dette tas med som en presisering og gjelder feil begge veier.
 • § 15: «Abonnenter som ønsker egen dunk vil bli fakturert ut fra gjeldende satser for husholdningsrenovasjon». – fjernes. Dette er regulert med egen pris i gebyrsatsene.
  • § 16: «Det kan søkes om fritak dersom boligen er fraflyttet.» Her skiller man mellom fraflyttet og midlertidig ikke i bruk. Det betyr at dersom boligen midlertidig ikke er i bruk skal det betales et grunngebyr, men ikke gis fullt fritak.
 • § 17: «Ved gjentagende avvik, kan SHMIL ilegge feilsorteringsgebyr jfr. SHMILs gebyrsatser.» Dette tas inn som en presisering.

 

Endringene er også kommentert og markert i selve utkastet til forskrift.

 

Det er også utarbeidet retningslinjer til renovasjonsforskriften. Disse vedtas av SHMILs styre og er ikke en del av høringen. Gjeldende retningslinjer til renovasjonsforskriften HER og vil bli gjennomgått og revidert når forskriften er vedtatt i alle eierkommuner.

Enerett
Utkast til renovasjonsforskrift for SHMILs eierkommuner