Endring av papirinnsamling – derfor gjør vi det

Helgelendingen har i dag en sak om at SHMIL endrer innsamlingsordningen for papir. Formelt skal representantskapet vedta endringen i sitt møte 18. november. En eventuell endring vi bli gjennomført i løpet av 2024. Vi ser at saken skaper et stort engasjement, og vi vil her utdype hvorfor vi gjør denne endringen.

3 grunner til at vi endrer papirinnsamlingen

  • Norge (derfor også SHMIL) skal redusere utslipp fra transport med 50 % innen 2030. Mengden papir går stadig nedover. Med mellom 5 og 600 gram papir pr innbygger  pr innsamling i gjennomsnitt, får vi ikke unyttet kapasiteten på bilene.
  • For å oppnå EU-krav om 55% materialgjenvinning i 2025 kan vi ikke lenger ha matavfallet sammen med de andre posene i dunken. Det må legges i en egen dunk og samles inn i på den delen av renovasjonsbilen som i dag brukes til papir.
  • HMS-hensynet til renovatørene gjør at dagens ordning med papirsekker ikke kan fortsette.

Vi må alle bidra

Så sent som i dag forteller statsminister Støre på en pressekonferanse at vi må kutte utslipp med ikke 50, men 55% innen 2030. Det betyr at alle samfunnslag må bidra til at vi får snudd utviklingen. Vi må alle gjøre vårt for at klimautslippene går det. Det kan være å kjøpe litt mindre, kildesortere litt mer og kanskje gå litt lenger med avfallet før det kastes. SHMIL på sin side må gjennomgå sine ordninger for å se om det er måter å effektivisere innsamlingene slik at utslipp og kostnader går ned.

Endring av papirinnsamling.

Det starter egentlig med matavfallet. For å nå EU-kravene om 55% materialgjenvinning i 2025 kan vi ikke lenger ha matavfallet sammen med de andre posene i dunken. Dette kommer det mer informasjon om etter hvert.

Papirmengden per innbygger har gått kraftig ned de senere årene. Redusert fra 36,3 kg pr innbygger og år i 2012 til 15,9 kg i 2021. Med 26 hentinger pr år blir det 696 gram per innbygger per henting. Dette tilsvarer rundt 3-4 aviser, og mengden synker stadig. Ved å fortsette en separat innsamling av papir fører dette til at den delen av renovasjonsbilen som inneholder papir blir full først etter at renovasjonsbilen har tømt det den delen av bilen som samler inn det optiske avfallet 6 ganger. I praksis betyr det at vi kjører på luft. Ved å endre papirinnsamlingen slik at kundene selv leverer sitt papir i form av lesestoff og reklame til utplasserte containere, på samme måte som papp, glass og metallemballasje, frigjør vi plass i bilen til matavfallet slik at renovasjonsbilen kan kjøre en lengre avstand før den må tømmes. På denne måten sparer vi både kostnader og utslipp av CO2. Papir er en avfallstype som ikke genererer lukt ved lagring. Dette gjør at avfallet kan tas med til returpunktet når man likevel skal ut for å handle eller skal levere papp, glass- og metallemballasje. Visste du at SHMIL samler flere tonn glass- og metallemballasje fra returpunktene enn vi heter av papirmengder hjemme hos abonnentene i dag?

Det er flere grunner til å endre papirinnsamlingen. Dagens ordning med sekk til papir gjør at renovatøren må løfte de tunge sekkene opp for å tømme dem manuelt i bilen. Selv om papirmengdene totalt går ned, blir det mange tunge løft for renovatørene i løpet av en dag. Vi kan derfor av HMS-hensyn ikke videreføre den ordningen vi har i dag. Alternativet er å gå over til en egen dunk for papir, men dette vil øke kostnadene betraktelig, og det vil med dagens papirmengder ta svært lang tid før en papirdunk fylles med papir. Ut fra klimahensyn, HMS og kostnader vurderer vi det derfor slik at den beste løsningen er en bringeordning for papir.

Papirer gjennvinnes ved Norske Skog på Skogn.

Papiret som sorteres ut og leveres til SHMIL blir sendt til Norske Skog på Skogn der det gjenvinnes til nytt avispapir.