Regler for fritak

Brevet fra Miljødirektoratet gir liten mulighet for å frita eiendommer fra ordningen. Utgangspunktet er at dersom det er mulighet til å hvile eller lage mat i boligen, gis det ikke fritak. Det går frem at eier av fritidseiendom ikke selv kan velge om det skal betales avfallsgebyr. Derimot har ikke avfallsbesitteren noen plikt til å levere avfall gjennom ordningen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg og tas vare på i samsvar med forurensningsloven.

 

Følgende kriterier gir likevel grunn til fritak:

  • Jaktbu med bebygd areal (BYA) mindre enn 20 m2 NS 3940:2012 og som heller ikke har innlagt vann og/eller strøm
  • Ikke i bruk pga. boligens tilstand (må dokumenteres med bilder)
  • Setre, gjeterhytter og skogshusvær, som hele eller deler av året nyttes i tilknytning til stedbunden næring (reindrift, jord- og skogbruk), kan etter søknad helt eller delvis gis fritak for ordningen (må dokumenteres med annen renovasjonsordning for næringen). Ved vurdering av slike søknader skal veileder T-1443 fra LMD og MD legges til grunn
  • For fritidsboliger som ligger lengre enn 2 kilometer i luftlinje fra kjørbar vei kan det søkes om 50 % redusert gebyr