Deponi

Deponi

 

Krav til avfallsprodusent

 

Deklarering av avfall til deponi

Avfallsprodusenten skal dokumentere at avfallet de leverer direkte til deponiet på Åremma møter kravene i avfallsforskriften, kapittel 9. Dette skjer ved at avfallsprodusent beskriver avfallets sammensetning i et deklarasjonsskjema. Hensikten med deklarasjonen er å sørge for at avfall som deponeres ikke medfører uakseptabel helse- og miljørisiko.

 

Om deponiet på Åremma

Shmil IKS kan deponere avfall i to ulike kategorier, ordinært avfall og stabilt farlig avfall. For ordinært avfall er det krav om at avfallet ikke inneholder farlig avfall, elektrisk avfall eller avfall som det er forbudt å deponere under §9-4 i avfallsforskriften. Blant annet må gjenvinnbart avfall være utsortert og avfallet må ikke inneholder over 10 % biologisk nedbrytbart avfall.

For avfall som skal deponeres som stabilt farlig avfall er det krav til utlekkingstester. Avfallet må tilfredsstille kravene i avfallsforskriften, punkt 2.3.1. i vedlegg II. Asbestholdig avfall regnes som farlig avfall, men er unntatt analyseplikt.

 

Hva skal deklareres?

Alt avfall som leveres direkte til Shmil sitt deponi skal deklareres. Dette gjelder ikke avfallsfraksjoner der Shmil behandler avfallet før deponering. I disse tilfellene regnes Shmil IKS som avfallsprodusent og vi må selv dokumentere at vi møter kravene. Dette gjelder for eksempel usortert avfall som kunden ønsker sortert av Shmil eller avfall levert til en av Shmils gjenvinningsstasjoner.

 

Hvordan utføre en basiskarakterisering?

Kravene til deklarering varierer mellom de ulike avfallsfraksjonene. Felles for alt avfall er at alle opplysninger om avfallsprodusent må fylles ut i deklarasjonsskjemaet. Her må man også huske å oppgi kontaktinformasjon.

For alle avfallsfraksjoner må også EAL-koden og Avfallstoffnummeret fylles inn i deklarasjonsskjemaet. EAL-koden kan man finne i “Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall – utgave 2015” utarbeidet av Norsas. EAL-koden er en sekssifra kode som inneholder informasjon om hvilken industri avfallet kommer fra. For å finne den riktige koden er det viktig å finne den riktige industrien først (se side 56 i veilederen).

 

Avfallstoffnummeret kan man finne ved å bruke Norsk Standard (NS 9431) – «Klassifikasjon av avfall». Denne koden inneholder fire firesifrede tall.

  • De fire første sifrene definerer avfallstypen. For å finne riktig kode er det lettest å finne den riktige gruppen først (side 8 i veilederen).
  • De fire neste sifrene definerer hvilken behandling avfallet får på SHMIL IKS sitt anlegg. For avfall som skal deponeres vil denne koden alltid være 0700.
  • De fire neste definerer hva slags næring avfallet har oppstått i.
  • De fire siste sifrene viser hvilken kommune avfallet ble produsert i.

 

Dersom du trenger hjelp til utfyllingen kan vi i SHMIL IKS hjelpe deg mot et gebyr.

 

Krav ved levering av forurensede masser

Som deponieier har vi krav om å sikre at masser som legges på vårt deponi ikke har konsentrasjoner av noe stoff som overskrider grenseverdiene for farlig avfall. Etter bygge- og gravekapitlet i forurensningsforskriften er det imidlertid avfallsprodusent som har ansvar for å vurdere om massene er forurenset.

 

Hva er forurenset masse?

Masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger verdier for forurensede masser. Eksempler på masser som kan være forurenset er bygningsmasser og masser hentet fra områder som blir/har blitt brukt av bensinstasjoner, gartnerier, skipsverft, galvaniske bedrifter og gruver. For å deponere masser hos oss må gjenvinnbart avfall være utsortert og avfallet må ikke inneholder over 10 % biologisk nedbrytbart avfall (unntak finnes – ta kontakt).

 

Krav til dokumentasjon

I god tid før levering av masser til deponiet skal avfallsprodusenten ta kontakt med SHMIL IKS for planlegging og gjennomføring av deponeringen. Ut fra massenes geografiske opphav skal det avgjøres om det er grunn til å tro at de er forurenset, og hvilke stoffer de eventuelt er forurenset med. Avfallsprodusenten må også gi informasjon om størrelsen på leveransen.

 

Forurensningsgraden skal deretter dokumenteres via:

  • Deklarasjonsskjema for forurensede masser
  • Analyserapport fra laboratoriet

 

Den samlede informasjonen sendes elektronisk til julie@shmil.no for vurdering. Om massene tilfredsstiller våre krav vil vi kontakte avfallsprodusenten og avtale tidspunkt for levering. Dersom de kjemiske analysene viser at massene er farlig avfall, kan avfallsprodusent velge å utføre en utlekkingstest. Viser utlekkingstesten at avfallet ikke overskrider bestemte grenseverdier for farlig avfall, kan massene likevel deponeres hos oss.

 

 

 

Prøvetaking

Prøvetaking og analyser av massene skal utføres av kvalifiserte personer med nødvendig kompetanse. Prøvetakingen kan også foretas av avfallsprodusenten forutsatt at kvalitetssikrede prøvetakingsrutiner blir fulgt (ta kontakt med oss).

Vi ønsker at massene analyseres for stoffene som står oppgitt i Tabell 2 i TA-2553 «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» (link, side 5 i veilederen). Dette er fordi forurensningsgraden bestemmes med utgangspunkt i denne veilederen.

SHMIL IKS samarbeider med Molab på Mo i Rana. Molab er et akkreditert laboratorium med erfaring fra miljøkartlegging av bygg og forurenset grunn. Vi anbefaler kundene våre å bruke Molab for å få rask avklaring av forurensningsgraden og for å sikre god kvalitet på analysene. Molab utfører de nødvendige analysene til en god pris (se prisliste nederst på siden).

 

Etterprøving av dokumentasjon

Vi forbeholder oss retten til å kontrollere massene etter at de er tippet. Ved siden av visuell- og luktkontroll vil vi, ved mistanke om udokumentert forurensning, ta ytterligere prøver på kundens regning. Det vil også blir gjennomført stikkprøvekontroller.

 

Analysepriser hos Molab

 

Analysetype Pris (inkl. mva.)
Analyser av massene (avklaring av tilstandsklasse) 

Molab Hurtiganalyser (5 dager etter mottak)

Molab Utlekkingstest (avgjør om farlig avfall kan deponeres hos oss)

 

Hjelp til utfylling av deklarasjonsskjema hos Shmil IKS

Kr 3500,-

Kr 7000,-

Kr 5250,-

 

Kr 200,-