Regler for bruk av adgangsbevis på SHMILs gjenvinningsstasjoner

Tilbake til hovedside


 1. Adgangsbevis
  • Adgangsbeviset identifiserer innbyggere som har rett til fri levering av husholdningsavfall på SHMILs gjenvinningsstasjoner, da dette er inkludert i renovasjonsgebyret.
  • Adgangsbeviset er personlig og knyttet til en bestemt boenhet. Adgangsbevis kan kun benyttes til å levere avfall fra den eiendommen eller boenheten det er knyttet til.
  • Adgangsbeviset er gyldig i Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad (nedenfor kalt Området).
 2. Digitalt og fysisk adgangsbevis
   • Adgangsbeviset finnes i to varianter: Digitalt (i appen miljøID) og som et fysisk adgangskort. Begge variantene gir like rettigheter for brukeren.
   • Digitalt adgangsbevis er den primære og anbefalte løsningen. Appen kan lastes ned gratis på en smarttelefon, og verifiseres med BankID. Digitalt adgangsbevis krever at brukeren er eier av en eiendom i Området. Eier av eiendom kan dele tilgang til app med andre i husstanden.
   • Fysisk adgangskort er en sekundær løsning som kan bestilles i følgende tilfeller:
    • Brukeren har ikke smarttelefon.
    • Brukeren har ikke ferdigheter til å bruke app eller BankID.
    • Brukeren bor i borettslag eller kommunal leilighet.
 1. Retten til fri avfallslevering
  • Renovasjonsordningen i Området inkluderer fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene. Dette finansieres av renovasjonsgebyret.
  • Fremvisning av adgangsbevis dokumenterer retten til fri avfallslevering.
  • Retten til fri levering gjelder også større gjenstander som møbler og liknende, samt avfall fra arbeider som husholdningen selv har utført på egen boligeiendom eller hage.
  • Det settes ingen grense for avfallsmengde eller antall leveringer, så lenge det er privat husholdningsavfall som kommer fra den boligen adgangsbeviset er knyttet til.
  • Retten til fri avfallslevering gjelder ikke avfall som har oppstått i næringsvirksomhet.
 1. Kriterier for å få adgangsbevis
  • For å få personlig adgangsbevis må innehaver oppfylle minst ett av følgende kriterier:
   • Eier av bolig-/fritidseiendom som er tilknyttet renovasjonsordning i Området.
   • Leietaker med tildelt rettighet fra eier.
   • Andre i husstanden med tildelt rettighet fra eier.
   • Bosatt i borettslag eller kommunal bolig.
  • Retten til adgangsbevis bortfaller dersom kriteriene i 4.1 ikke lenger er oppfylt.
  • Hvis det søkes fritak eller unntak fra renovasjonsordningen, bortfaller retten til adgangsbevis for boenheter.
 1. Utlån av adgangsbevis
  • Adgangsbeviset kan benyttes av alle som bor i husstanden.
  • Adgangsbevis kan lånes ut til privatpersoner som hjelper til med rydding og bortkjøring av avfall fra boligen eller eiendommen.
  • Den som låner bort adgangsbeviset er selv ansvarlig for eventuelt misbruk. Det frarådes å låne bort adgangsbevis til personer man ikke kjenner svært godt.
  • Det er ikke tillatt å låne bort adgangsbevis til næringsdrivende, eller til personer som skal levere avfall fra andre boliger eller eiendommer enn beviset er tilknyttet.
 1. Kostnader
  • Digitalt adgangsbevis lastes ned gratis fra Google Play elle App Store.
  • Fysisk adgangsbevis utstedes gratis, begrenset oppad til ett kort pr husstand.
  • Mistet kort eller utstedelse av ekstra kort belastes med kr 300 i administrasjonsgebyr.
 1. Kontroll og misbruk
  • Retten til adgangsbevis kan inndras ved misbruk, og fri avfallslevering kan da bortfalle i minimum 3 mnd.
  • Dersom adgangsbeviset benyttes til å levere næringsavfall regnes dette som misbruk.
  • Mistanke om misbruk kan utløses ved at avfallsmengde eller leveringshyppighet er vesentlig høyere enn det som er normalt for en privat husholdning.
  • SHMIL forbeholder seg rett til å innhente tilleggsopplysninger eller utføre kontrolltiltak ved mistanke om misbruk.
  • Det regnes ikke som misbruk dersom innehaver kan sannsynliggjøre spesielle forhold som for eksempel flytting eller rydding av dødsbo.
  • Eventuelt vedtak om inndragelse skal kun gjøres etter forsvarlig saksbehandling. Vedtak om inndragelse er et enkeltvedtak som kan påklages.
 1. Næringsdrivende
  • Næringsdrivende kan ikke under noen omstendighet benytte adgangsbevis, da de ikke deltar i den gebyrfinansierte ordningen som er betalt av private husholdninger i Området. Næringsdrivende kan levere avfall mot betaling på SHMILs gjenvinningsstasjoner. Eventuell kreditt skal være avtalt på forhånd.
  • Næringsdrivende kan ikke låne adgangsbevis av sine ansatte eller sine kunder for å levere avfall fra oppdrag de har utført.
  • Når næringsdrivende utfører oppdrag på private boligeiendommer, regnes avfallet som næringsavfall.
  • Avfall fra offentlige og private næringsvirksomheter registrert i Brønnøysund-registrene (f.eks. fra utleie av leiligheter, vaktmestertjenester og håndverkstjenester), er ikke husholdningsavfall og kan ikke leveres vederlagsfritt ved bruk av adgangsbevis.
  • Bestemmelsene om næringsdrivende er ikke til hinder for at personer registrert som næringsdrivende kan benytte adgangsbevis for sitt eget private husholdningsavfall.

 

Regler er innlemmet som eget kapittel i Retningslinjer til Renovasjonsforskriften, og vedtatt av styret i SHMIL (11.03.2021)